Tuoteryhmät
Tavaramerkit

Xtronsi ametlik edasimüüja

 

Tietosuojakäytäntö

1. Yleiset säännökset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja tallentamisen periaatteita. Henkilötietoja käsittelee ja tallentaa NordicSound OY, joka on henkilötietojen rekisterinpitäjä (myöhemmin rekisterinpitäjä).

1.2. TTässä tietosuojakäytännössä rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännön mukaisia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaatteita ja muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisella, oikeudenmukaisella ja turvallisella tavalla. Rekisterinpitäjä voi vakuuttaa, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön säännösten mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja varastointi

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot on kerätty sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity henkilö antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida tietosuojakäytännössä määriteltyä tarkoitusta varten henkilötietoja, jotka asiakas jakaa suoraan tai välillisesti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolla.

2.3. Rekisteröity on vastuussa lähettämiensä tietojen tarkkuudesta, oikeellisuudesta ja eheydestä. Tietoisesti väärien tietojen toimittamista pidetään yksityisyyden suojan rikkomisena. Rekisteröidyn on ilmoitettava välittömästi rekisterinpitäjälle kaikista muutoksista toimitettuihin tietoihin.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat rekisteröidylle tai kolmannelle osapuolelle väärän tiedon toimittamisen seurauksena.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Pankkitilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot; 

3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä.

3.3. Oikeusperusta henkilötietojen käsittelyn lain (EU General Data Protection Regulation) artikkelin 6, kohde 1 - a, b, c ja f alakohdassa:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka rekisteröidy on osapuolena, tai jotta voidaan ryhtyä toimiin rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laillisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos kyseiset edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, erityisesti missä rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus - varmuus ja turvallisuus

Henkilötietojen säilytyksen enimmäisaika - laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus - tilausten käsittely

Henkilötietojen enimmäisaika - 2 vuotta.

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus - verkkokauppapalvelujen toiminnan varmistaminen

Henkilötietojen enimmäisaika - 2 vuotta.

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus - asiakashallinta

Henkilötietojen enimmäisaika - 2 vuotta.

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus - rahoitustoiminta, kirjanpito

Henkilötietojen enimmäisaika - laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus - markkinointi Henkilötietojen enintään säilytysaika - 2 vuotta.

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten käsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, kuljettuspalveluja tarjoaville yrityksille. Rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot käsittelijälle Maksekeskus AS: lle.

3.6. Rekisterinpitäjä käsittelee ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja toteuttamalla organisatoriset ja tekniset toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötiedot on suojattu vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä tallentaa rekisteröidyn tiedot käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään kahden vuoden ajaksi.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tutkia niitä.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja tämän antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@automeedia.ee

4.6. Oikeuksiensa suojaamiseksi rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

5. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, ja direktiivin 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Viron tasavallan ja EU: n lainsäädännön kumoamisesta.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla rekisteröidyille muutoksista sivulla www.automeedia.ee